Podmínky užití

Global Trade Systems s.r.o. se sídlem Kloboukova 1231/75, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 291 29 010 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 202431 (dále jen“ Global Trade Systems s.r.o.“)

pro přístup a užití webových stránek www.gts-group.cz

(dále jen „Podmínky“)

Úvodní ustanovení

 1. Global TradeSystems s.r.o. provozuje a spravuje informační portál aktivit společnosti Global Trade Systems s.r.o., skládající se z jednotlivých webových stránek (dále jen „Portál GTS“).

 2. Podmínky upravují práva a povinnosti osob využívajících Portál GTS (dále jen „Uživatel“) při vstupu na Portál GTS, a dalším používání Portálu GTS, jakož i další související právní vztahy.

 3. Uživatel vstupem na Portál GTS stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit. Přístupem na Portál GTS souhlasíte s těmito Podmínkami. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, nejste oprávněni Portál GTS používat a měli byste tedy ihned jeho užívání ukončit.

 4. Global Trade Systems s.r.o. může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Global Trade Systems s.r.o. informuje Uživatele o změně Obchodních podmínek na Portálu GTS, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Portálu GTS.

Použití Portálu GTS

 1. Pokud není uvedeno jinak, máte právo obsah webových stránek Portálu GTS prohlížet, kopírovat, tisknout a distribuovat (ne však měnit), a to za podmínky, že

  1. jej používáte pouze pro informační, nikoli komerční účely, a že

  2. jakákoli kopie obsahu bude povinně obsahovat dovětek o autorských právech či jiné případné označení v souvislosti s obsahem. Nejste oprávněni kopírovat či používat jakýkoli software, patentované procesy či technologie použité na této webové stránce.

 2. Přístup a používání Portálu GTS je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Portálu GTS (tj. náklady na internetové připojení aj.)

 3. Portál GTS obsahuje pouze obecné informace a jeho prostřednictvím neposkytujeme žádné odborné poradenství ani služby. Než učiníte jakékoli rozhodnutí či podniknete kroky, které by mohly ovlivnit Vaše finance či podnikání, měli byste je prokonzultovat k kvalifikovaným odborným poradcem.

 4. Global Trade Systems s.r.o. nezaručuje nepřerušený přístup na Portál GTS, ani nezávadnost a bezpečnost Portálu GTS. Global Trade Systems s.r.o. neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Portálu GTS, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Portálu GTS, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Portálu GTS, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele.

 5. Kliknutím na některé odkazy na Portálu GTS může dojít k opuštění Portálu GTS a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.

 6. Global Trade Systems s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Portál GTS.

 7. Používáním Portálu GTS berete na vědomí, že Vaše osobní informace a údaje mohou být použity v souladu s Prohlášením o ochraně soukromí , které je zde formou odkazu zahrnuto. Používáním Portálu GTS souhlasíte s podmínkami stanovenými v Prohlášení o ochraně soukromí, včetně veškerých povinností, které jsou v nich uvedeny

 8. Používání jména či log společnosti Global Trade Systems s.r.o. není povoleno.

 9. Portál GTS včetně všech jeho webových stránek a jeho obsah jsou chráněny autorským právem, ochrannou známkou a dalšími zákony České republiky a/nebo zahraničních zemí.

Autorská práva

 1. Global Trade Systems s.r.o. je vlastníkem Portálu GTS.

 2. Portál GTS je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Global Trade Systems s.r.o. vykonává veškerá majetková práva vztahující se k Portálu GTS.

 3. Obsah Portálu GTS nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil Global Trade Systems s.r.o. předem souhlas.

Práva a povinnosti Uživatele

 1. Uživatel je povinen při užívání Portálu GTS dodržovat právní předpisy je povinen vždy respektovat práva Global Trade Systems s.r.o. i třetích osob, zejména při nakládání autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí:

  1. užívat Portál GTS v rozporu s těmito Podmínkami,

  2. komerčně užívat kterékoli části Portálu GTS způsobem způsobilým poškodit Global Trade Systems s.r.o. a/nebo Zájemce,

  3. zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálu GTS, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálu GTS,

  4. používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálu GTS. Portál GTS je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Uživatelů nebo Global Trade Systems s.r.o. a který je v souladu s jeho určením.

 2. Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení těchto Podmínek, zavazuje, že:

  1. nebude používat Portál GTS, pokud by jeho použitím ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů,

Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Portálem GTS se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Portálu GTS realizován.

 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 14. 7. 2015

V Praze dne 14. 7. 2015