Ochrana soukromí

Global Trade Systems s.r.o. se sídlem Kloboukova 1231/75, Chodov, 148 00 Praha 4, IČO: 291 29 010 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 202431 (dále jen “ Global Trade Systems s.r.o.“)

Úvodní ustanovení

 1. Global Trade Systems s.r.o. provozuje a spravuje informační portál aktivit společnosti Global Trade Systems s.r.o., skládající se z jednotlivých webových stránek (dále jen „Portál GTS“).

 2. Uživatel vstupem na Portál GTS stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním zásad ochrany soukromí a že souhlasí s využíváním těchto informací v souladu se zněním dokumentu Ochrany soukromí.

Ochrana osobních údajů

 1. Global Trade Systems s.r.o. zpracovává informace a osobní údaje Uživatelů, kteří dobrovolně tyto údaje poskytly. Tyto informace mohou mimo jiné obsahovat vaše jméno, pracovní pozici, adresu společnosti, emailovou adresu a telefonní číslo. Můžeme rovněž ukládat a uchovávat veškerý obsah, který nám bude poskytnut z Vaší strany, včetně, avšak ne pouze, komentářů v blozích, fórech, příspěvcích v internetové encyklopedii nebo jiných aplikacích v rámci sociálních médií a služeb, které nabízíme.

 2. Tato stránka shromažďuje standardní internetové informace poskytnuté při logování, včetně vaší IP adresy, typu prohlížeče a jazyka, času přístupu a odkazující webové adresy. Abychom zajistili kvalitní správu stránek a usnadnili navigaci, můžeme my nebo naši poskytovatelé služeb používat také cookies (malé textové soubory skladované v prohlížeči uživatele) nebo internetové tagy (elektronická zobrazení, která internetovým stránkám umožňují počítat návštěvníky určité stránky nebo zpřístupňují určité soubory cookies) pro sběr souhrnných údajů.

 3. Ochrana osobních údajů Uživatele, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 4. Uživatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

 5. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů, a to pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

 6. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Global Trade Systems s.r.o. o změně ve svých Osobních údajích.

 7. Zpracováním Osobních údajů může Global Trade Systems s.r.o., jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na Portálu GTS.

 8. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

 9. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu k Global Trade Systems s.r.o. odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Global Trade Systems s.r.o..

 10. V případě, že by se Uživatel domníval, že Global Trade Systems s.r.o. nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, může požádat Global Trade Systems s.r.o. o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Uživatel se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 11. Požádá-li Uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Global Trade Systems s.r.o. povinen tuto informaci předat. Global Trade Systems s.r.o. má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 12. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Global Trade Systems s.r.o. na elektronickou adresu Uživatele uvedenou v žádosti o takové informace a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Global Trade Systems s.r.o. na tuto adresu. Souhlas Uživatele se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

V Praze dne 14. 7. 2015